Rajdeep Gupta QUITS Star Bharat’s Jai Kanhaiya Lal Ki